SIMPLE LOVE

BONE, GOLD LEAF, PADUOK BASE – 3 " x 4" x 4" – 2013